fbpx

  • 571 804 475
  • angitia@angitia.pl

Regulamin

REGULAMIN KURSÓW
organizowanych przez ANGITIA Sp. z o.o.,
z siedzibą w Warszawie (00-844), przy ulicy Grzybowskiej 87

 

Regulamin określa zasady uczestnictwa w kursach organizowanych przez Akademię Angitia, dla której osobą prawna jest ANGITIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 87.

§1

1. Uczestnik kursu wysyłając zgłoszenie na udział w kursie za pomocą „formularza zgłoszeniowego” dostępnego w ofercie kursu umieszczonego w Kalendarium kursów” na stronie internetowej pod linkiem http://www.angitia.pl. akceptuje niniejszy Regulamin.

2. Uczestnik kursu w „formularzu zgłoszeniowym” wyraża również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym adresu e-mail do przesyłania przez organizatora informacji zwrotnych.

§2

1. Uczestnikiem kursu/szkolenia/warsztatu może zostać osoba, która spełnia wymagania wstępne dla uczestnika określone w programie kursu.

2. Liczba godzin szkoleniowych oraz cena kursu są każdorazowo wskazane w ofercie zaprezentowanej w „Kalendarium kursów” na stronie internetowej organizatora, pod linkiem http://www.angitia.pl.

3. Miejsce kursu określane jest każdorazowo w ofercie danego kursu. 

§3

1. Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie są następujące działania:

  1. a)  uczestnik jest zobowiązany przesłać „formularz zgłoszeniowy” dostępny w ofercie kursu umieszczony w „Kalendarium kursów” na stronie internetowej organizatora, pod linkiem http://www.angitia.pl.,

  2. b)  po wysłaniu „formularza zgłoszeniowego” uczestnik otrzymuje potwierdzenie udziału w kursie, informacje dotyczące organizacji kursu oraz nazwisko pracownika Działu sprzedaży będącego opiekunem kursu,

  3. c)  w przypadku zgłoszenia przez uczestnika możliwości finansowania kursu ze środków Bazy Usług Rozwojowych, czy Krajowego Funduszu Szkoleniowego pracownicy Działu Sprzedaży wspierają przyszłego uczestnika kursu w pozyskaniu środków poprzez aktywne doradztwo.

  4. d)  uczestnik jest zobowiązany przesłać potwierdzenie wpłaty wpisowego w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu przesłania „formularza zgłoszeniowego”. Wpłata wpisowego oznacza rezerwację miejsca na kurs.

  5. e)  uczestnik kursu zobowiązany jest do wpłaty pozostałej kwoty na konto organizatora w nieprzekraczalnym terminie 30 dni przed dniem rozpoczęcia kursu. Brak wpłaty pozostałej kwoty w powyższym terminie może spowodować skreślenie z listy uczestników kursu.

§4

1. Uczestnik, potwierdzając swoje uczestnictwo w kursie oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań w udziale w kursie.

2. Wszelkie przeciwwskazania i dolegliwości Uczestnik winien zgłosić organizatorowi w formularzu zgłoszeniowym. Kobiety będące w ciąży, zobowiązane są o tym fakcie poinformować organizatora.

3. Zatajenie powyższych informacji skutkować będzie brakiem możliwości dochodzenia roszczeń od organizatora w przypadku doznania lub pogłębienia urazugdyż ćwiczenia manualne będą wykonywane przez Instruktora oraz wzajemnie pomiędzy uczestnikami kursu.

4. W przypadku doznania przez uczestnika urazu, w wyniku wykonania ćwiczenia przez innego uczestnika, organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 

§5

1. Dopuszczalna jest rezygnacja uczestnika z udziału w kursie, bez obciążania kosztami związanymi z organizacją kursu, w przypadku zastąpienia rezygnującego przez inną osobę, posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

2. Rezygnacja z uczestnictwa w kursie w terminie krótszym niż 14 dni przed jego rozpoczęciem wiązać się będzie jednak z obciążeniem takiej osoby kosztami związanymi z jej uczestnictwem w kursie (potrąceniem z wpłaconej zaliczki 10% ceny kursu - opłata za organizację kursuwynajęcie sali, instruktora etc).

3. Dopuszczalne jest jednorazowe odstąpienie przez organizatora od obciążenia kursanta kosztami opisanymi w § 5, pkt. 2 w przypadku, gdy przenosi on swoje uczestnictwo na inny dostępny na stronie organizatora kurs.

4. Skuteczne przeniesienie uczestnictwa następuje po spełnieniu następujących warunków:

a) wpłacone zostało wpisowe na koszt uczestnictwa w kursie lub uczestnik dostarczy aneks do umowy zawartej z powiatowym urzędem pracy potwierdzający zmianę terminu kursu,

b) organizator kursu potwierdzi e-
mailem wysłanym na adres uczestnika akceptację zmiany terminu.

5. W momencie przeniesienia uczestnictwa wpłacone wpisowe zostanie przeksięgowane na poczet kursu wybranego ze strony organizatora.

 

§6

1. W ramach wniesionej kwoty - ceny kursu - organizator zapewnia udział w kursie, napoje zimne i gorące poczęstunek w przerwach kawowych oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej w formacie PDF. Link do materiałów dydaktycznych każdy z uczestników otrzymuje od pracownika Działu sprzedaży drogą elektroniczną na siedem dni przed terminem rozpoczęcia kursu.

2. Słuchacz winien spełnić wszystkie warunki opisane w Programie” kursu, aby uzyskać dokument potwierdzający ukończenie kursu/szkolenia (zaświadczenie i certyfikat lub tylko zaświadczenie). Po ich spełnieniu słuchacz kończący kurs otrzymuje wyżej wymienione dokumenty zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do dokumentacji kursu.

3. Organizator ma prawo sprawdzić w formie testu/egzaminu wiedzę uczestnika zdobytą podczas trwania kursu.

4. W przypadku rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu oraz ogólnie przyjętych norm, jak też w przypadku braku uczestnictwa we wszystkich zajęciach, uczestnik nie uzyska dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu.

5. Koszt kursu nie będzie zwracany uczestnikowi w przypadku nie otrzymania ww. dokumentów.

6. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem oraz zakwaterowaniem w czasie trwania kursu.

 

§7

1. Słuchacz ma prawo do:

a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i uzyskania wskazówek do samokształcenia,

b) korzystania z sali 
i innych pomieszczeń w określonych godzinach trwania zajęć,

c) wnoszenia istotnych uwag dotyczących treści nauczania i materiałów dydaktycznych,

2. uchacz ma obowiązek przestrzegać postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie oraz

3. Słuchacz może być skreślony z listy słuchaczy przez dyrektora, jeżeli narusza zasady określone w Regulaminie, a w szczególności:

a) swoim zachowaniem uwłacza godności swojej i osób drugich oraz narusza dobre imię organizatora kursu,

b) rażąco i w sposób oczywisty narusza obowiązki określone w pkt. 2,

c) pope
łnia wykroczenia przeciw prawu,

d) rezygnuje z nauki na kursie,

e) spożywa bądź rozprowadza na terenie placówki środki odurzające (w tym alkohol).

4. W przypadku skreślenia z listy słuchaczy opłata za kurs nie podlega zwrotowi.

5. Słuchaczowi skreślonemu z listy przysługuje prawo odwołania się od decyzji w terminie pięciu dni od jej otrzymania do Zarządu Spółki Angitia.

6. Wszelkie zastrzeżenia oraz reklamacje uczestnik kursu może składać w formie pisemnej do Zarządu Spółki Angitia.

7. Rozpatrzenie zastrzeżeni i reklamacji nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 30 dni. Brak odpowiedzi w powyższym terminie oznacza akceptację zastrzeżeń lub reklamacji przez organizatora.

 

§8

1. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu lub miejsca odbycia kursu.

2. W powyższej sytuacji uczestnik spełniający wszystkie określone wyżej wymagania będzie mógł wnieść o zwrot wpłaconej zaliczki lub przenieść jej wartość na inny, podobny kurs.

 

§9

1. Kurs/szkolenie może zostać przełożony na inny termin lub w inne miejsce w sytuacji, gdy:

wystąpią nieprzewidziane okoliczności niezależne od organizatora (np. choroba instruktora),

- nie zostanie zebrana minimalna grupa uczestników kursu/szkolenia (co najmniej 10 osób).

 

§10

1. W razie braku możliwości poprowadzenia kursu przez instruktora prowadzącego (choroba bądź inne zdarzenie losowe), organizator zastrzega sobie prawo zmiany instruktora prowadzącego na innego o takich samych (bądź zbliżonych) kwalifikacjach lub też wyznaczenia innego terminu kursu bez roszczeń finansowych ze strony uczestników.

 

§11

1. W sytuacjach nadzwyczajnych (np. zmiana wymagań dotyczących organizowanego kursu) skutkujących zwiększeniem kosztów organizacji kursu, organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny kursu, nie później jednak niż na 5 tygodni przed datą jego rozpoczęcia.

 

§12

1. Uczestnik kursu jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie trwania kursu.

2. Szkody powstałe na urządzeniach organizatora wynikające z niedbalstwa, uczestnik zobowiązany jest pokryć niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia kursu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialnci za rzeczy pozostawione przez kursantów bez nadzoru w miejscu trwania kursu.

 

§13

1. Organizator zobowiązany jest uzyskać zgodę od każdego uczestnika na wykorzystywanie jego wizerunku w charakterze zdjęć filmów robionych podczas zajęć. Uczestnik nie będzie rościć sobie jakichkolwiek praw, w tym finansowych, po ich publikacji na stronie organizatora, stronach społecznościowych oraz materiałach marketingowych.

 

§14

1. Wszelkie zastrzeżenia oraz reklamacje należy składać w formie pisemnej. Rozpatrzenie zastrzeżeni i reklamacji nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 30 dni.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.