fbpx

  • 535 001 483
  • angitia@angitia.pl

Regulamin


Regulamin
organizowania i prowadzenia kursów i szkoleń
przez „Akademia Angitia”


ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne


1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w kursach organizowany przez Akademię Angitię, dla której osobą prawna jest ANGITIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Płockiej 15

2. Akademia Angitia organizuje kształcenie w formach pozaszkolnych w zakresie fizjoterapii
i sportu. Placówka może prowadzić działalność wydawniczą na potrzeby kursów
i szkoleń.

ROZDZIAŁ II Zadania Organizatora Kursu

 

1. Do zadań Organizatora kursu należy w szczególności:


a) zapewnienie warunków do prawidłowego prowadzenia kursów, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,
b) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej kursów,
c) wyposażenie Sali w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania,

ROZDZIAŁ III. Organy Akademii Angitii


1. Działalnością Akademii Angitii kieruje dyrektor, powołany przez Angitię Spółka z o.o.


2. Do zadań dyrektora placówki należy w szczególności:


a) organizowanie i kierowanie bieżącą działalnością,
b) sprawowanie wewnętrznego nadzoru,
c) współdziałanie z instruktorami/wykładowcami w zakresie tworzenia programów i zatwierdzanie ich do realizacji,
d) nadzorowanie procesu rekrutacji słuchaczy w oparciu o dokumenty,
e) przydzielanie obowiązków poszczególnym pracownikom,
i) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji kursów i szkoleń,
j) wnioskowanie do Spółki w sprawie wyposażenia w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów.

ROZDZIAŁ IV. Organizacja pracy.


1. Zajęcia ze słuchaczami prowadzone są w systemie stacjonarnym.


2. Miejsce kursu określane jest każdorazowo w ofercie danego kursu.


ROZDZIAŁ V. Słuchacze placówki.


§ 1


1.Uczestnikiem kursu, szkolenia, warsztatu może zostać osoba, która spełnia wymagania wstępne określone w programie kursu na podstawie przedłożonych dokumentów.


2.Uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym adresu e-mail do przesyłania przez Organizatora informacji zwrotnych.


3. Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie są następujące działania:
- Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć formularz zgłoszeniowy dostępny w ofercie kursu umieszczonej w Kalendarium kursów na stronie internetowej Organizatora pod linkiem http://www.angitia.pl.


4 Liczba godzin szkoleniowych i cena kursu są każdorazowo wskazane w ofercie zaprezentowanej w dziale.


5. Uczestnik kursu wysyłając zgłoszenie na kurs za pomocą „formularza zgłoszeniowego”, akceptuje niniejszy Regulamin.


6. Uczestnik jest zobowiązany przesłać potwierdzenie wpłaty zaliczki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu przesłania formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Organizatora http://www.angitia.pl. Wpłata zaliczki oznacza rezerwację miejsca na najbliższy kurs i nie podlega zwrotowi w wypadku rezygnacji z kursu przez osobę zainteresowaną.


7. Uczestnik kursu zobowiązany jest do wpłaty pozostałej kwoty na konto Organizatora w nieprzekraczalnym terminie 30 dni przed dniem rozpoczęcia kursu. Brak wpłaty pozostałej kwoty w powyższym terminie może spowodować skreślenie z listy uczestników kursu.


8. W ramach wniesionej kwoty-ceny kursu Organizator zapewnia udział w kursie, materiały szkoleniowe, certyfikat lub zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz poczęstunek w przerwach kawowych. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem oraz zakwaterowaniem w czasie trwania kursu.


9. W sytuacjach nadzwyczajnych (np. zmiana wymagań dotyczących organizowanego kursu) skutkujących zwiększeniem kosztów organizacji kursu, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny kursu, nie później jednak niż na 5 tygodni przed datą jego rozpoczęcia.


10. Dopuszczalna jest rezygnacja z udziału w kursie, bez obciążania kosztami związanymi z organizacją kursu, w przypadku zastąpienia rezygnującego przez inną osobę, posiadającą odpowiednie kwalifikacje. W takim przypadku, wszelkie rozliczenia, dotyczące wpłat na rzecz kursu, następują pomiędzy zastępującymi siebie osobami.


11.Rezygnacja z uczestnictwa w kursie osoby zainteresowanej, w terminie 14 dni przed rozpoczęciem kursu, wiązać się będzie z obciążeniem takiej osoby kosztami związanymi
z jej uczestnictwem w kursie (stosunkowa opłata za organizację kursu – wynajęcie sali, instruktora etc).


12.W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu lub miejsca odbycia kursu. W powyższej sytuacji Uczestnik, spełniający wszystkie warunki określone wyżej wymienione wymagania będzie mógł wnieść o zwrot wpłaconej zaliczki lub przenieść jej wartość na inny, podobny kurs.

§ 2


1. Uczestnik, potwierdzając swoje uczestnictwo w kursie oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań do udziału w kursie.


2. Wszelkie przeciwwskazania i dolegliwości Uczestnik winien zgłosić Organizatorowi w formularzu zgłoszeniowym. Kobiety będące w ciąży, zobowiązane są o tym fakcie poinformować organizatora.


3. Zatajenie powyższych informacji skutkować będzie brakiem możliwości dochodzenia roszczeń od Organizatora, w przypadku doznania lub pogłębienia urazu.


4. Uczestnik kursu ma świadomość, że ćwiczenia manualne będą wykonywane przez Instruktora oraz wzajemnie pomiędzy Uczestnikami.


5. W przypadku doznania przez Uczestnika urazu, w wyniku wykonania ćwiczenia przez innego Uczestnika, Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

§ 3


1.Kurs może zostać przełożony na inny termin lub w inne miejsce w sytuacji, gdy:


- wystąpią nieprzewidziane okoliczności (np. choroba instruktora) niezależne od Organizatora,
- nie zostanie zebrana minimalna grupa Uczestników.


2.W razie braku możliwości poprowadzenia kursu przez Instruktora prowadzącego (choroba bądź inne zdarzenie losowe), Organizator zastrzega sobie prawo zmiany instruktora prowadzącego na instruktora o takich samych (bądź zbliżonych) kwalifikacjach, lub też wyznaczenia innego terminu kursu bez roszczeń finansowych ze strony uczestników.


§ 4


1. Organizator ma prawo sprawdzić wiedzę i umiejętności uczestnika podczas trwania kursu.


2. Słuchacz, aby uzyskać zaświadczenie i certyfikat ukończeniu kursu winien spełnić warunki opisane w Programie kursu. Po spełnieniu warunków Słuchacz kończący kurs otrzymuje zaświadczenie lub certyfikat o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do dokumentacji kursu.


3. Koszt kursu nie będzie zwracany Uczestnikowi w przypadku nie otrzymania zaświadczenia oraz certyfikatu.


 § 5


1. Słuchacz ma prawo do:


a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i uzyskania wytycznych
do samokształcenia ukierunkowanego,
b) korzystania z sal i innych pomieszczeń w określonych godzinach trwania zajęć,
c) wnoszenia istotnych uwag dotyczących treści programów i materiałów dydaktycznych,
d) egzekwowanie realizacji programów nauczania proponowanych przez organizatora,
e) dostępu do pomieszczeń wyposażonych w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz spełniających wymagania dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

2. Słuchacz ma obowiązek przestrzegać przepisy prawa oraz postanowienia zawarte
w niniejszym Regulaminie oraz


a) regularnego uczęszczania na zajęcia i podpisywania listy obecności oraz innych dokumentów, składających się na dokumentację palcówki,
b) wykonywania poleceń wykładowcy, związanych z realizacją programu kursu lub szkolenia,
d) poszanowania godności osobistej wykładowcy oraz godności innych słuchaczy.
3. Słuchacz może być skreślony z listy słuchaczy przez Dyrektora, jeżeli narusza zasady określone w Statucie, a w szczególności:
a) swoim zachowaniem uwłacza godności swojej i osób drugich oraz narusza dobre imię Organizatora kursu,
b) rażąco i w sposób oczywisty narusza obowiązki określone w pkt.4,
c) popełnia wykroczenia przeciw prawu,
d) rezygnuje z nauki na kursie,
e) spożywa bądź rozprowadza na terenie placówki środki odurzające (w tym alkohol).


4. W przypadku skreślenia z listy słuchaczy, opłata za kurs nie podlega zwrotowi.


5. Słuchaczowi skreślonemu z listy przysługuje prawo odwołania się od decyzji Dyrektora placówki, w terminie 5 dni od otrzymania decyzji do Zarządu Angitia Spółki z o.o.


6. Uczestnik kursu jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie kursu.


7. Szkody powstałe na urządzeniach Organizatora wynikające z niedbalstwa, Uczestnik zobowiązany jest pokryć niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia kursu.


8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscu kursu w trakcie kursu.

§ 6


1. Wszelkie zastrzeżenia oraz reklamacje Uczestnik kursu może składać w formie pisemnej. Rozpatrzenie zastrzeżeni i reklamacji nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 30 dni.


2. Brak odpowiedzi w powyższym terminie oznacza akceptację zastrzeżeń lub reklamacji przez Organizatora.


3.Uczestnik kursu wyraża zgodę na użyczenie jego wizerunku w charakterze zdjęć, filmów robionych podczas zajęć, w których uczestniczył i nie rości sobie jakichkolwiek praw, w tym finansowych do ich publikacji na stronie Organizatora, stronach społecznościowych oraz materiałach marketingowych.

 

ROZDZIAŁ VI. Kadra

1. Zasady zatrudniania i zwalniania wykładowców oraz innych pracowników określa Kodeks Pracy.


2. Osoba prowadząca kurs jest odpowiedzialna za jakość pracy dydaktycznej i jej wyniki oraz bezpieczeństwo powierzonych jej opiece słuchaczy i ochronę danych osobowych uczestników kusu.


3. Do zadań prowadzącego zajęcia należy w szczególności:


a) prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z programem nauczania, przyjętym harmonogramem, założonymi celami oraz zagadnieniami, standardami
i osiągnięciami wiedzy w danej dziedzinie,
b) sprawdzanie wiadomości słuchaczy i ocenianie ich w sposób przewidziany programem nauczania,
c) udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi w sprawach poruszanych przez słuchaczy,
d) doskonalenie własnego warsztatu merytorycznego, podnoszenie kwalifikacji na drodze samokształcenia.

4. Wykładowca ma prawo do:


a) wsparcia w trakcie przygotowywania i prowadzenia zajęć,
b) zgłaszania Organizatorowi uwag związanych z procesem nauczania,
c) wynagrodzenia za prowadzenie zajęć, zgodnie z zawartą umową,
d) oceniania postępów słuchaczy,
e) modyfikowania, za zgodą Organizatora, treści programów nauczania oraz pomocy metodycznych,
f) udziału w charakterze słuchacza w kursach, warsztatach, szkoleniach organizowanych przez Organizatora kursu.

5. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w placówce mają, w szczególności, prawo do:


a) wynagrodzenia wypłaconego prawidłowo i terminowo,
b) bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz korzystania z gromadzonych przez placówkę pomocy dydaktycznych.

ROZDZIAŁ VII. Dokumentacja

1. Organizator kursów i szkoleń prowadzi dokumentację dla każdej formy prowadzonego kształcenia.

2. Dokumentacja obejmuje:
- programy nauczania,
- dzienniki zajęć edukacyjnych,
- ewidencję wydanych zaświadczeń i certyfikatów,
- protokoły z przeprowadzonych testów.

3. Organizator przechowuje dokumentację kursu, zgodnie z odrębnymi przepisami.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.


Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25 lipca 2018 roku


Warszawa, dnia 25 lipca 2018 roku