• 572 955 747
  • angitia@angitia.pl

Regulamin

REGULAMIN KURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ ANGITIA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (02-548) PRZY ULICY GRAŻYNY 13.

Pkt.1.

Liczba godzin szkoleniowych oraz cena szkolenia jest każdorazowo wskazana w ofercie zaprezentowanej w dziale Kalendarium szkoleń na stronie internetowej Organizatora pod linkiem http://www.angitia.pl.

Pkt.2.

Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniach jest jak następuje:

-          Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć formularz zgłoszeniowy poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny w ofercie szkolenia umieszczonej w Kalendarium szkoleń na stronie internetowej Organizatora pod linkiem http://www.angitia.pl.

-          Uczestnik jest zobowiązany przesłać potwierdzenie wpłaty zaliczki nie dłużej niż 7 dni od momentu przesłania formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Organizatora http://www.angitia.pl. Wpłata zaliczki oznacza rezerwację miejsca na najbliższy kurs i nie podlega zwrotowi w wypadku rezygnacji z kursu przez osobę zainteresowaną.

Pkt.3.

Wpłata pozostałej kwoty za kurs powinna wpłynąć na konto Organizatora w ciągu 30 dni przed datą rozpoczęcia kursu.

Pkt.4.

Niedotrzymanie ustalonych terminów wpłat skutkuje skreśleniem z listy uczestników kursu.

Pkt.5.

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie osoby zainteresowanej w terminie 14 dni przed rozpoczęciem kursu wiąże się z utratą całej należności wpłaconej na poczet uczestnictwa w kursie organizowanym przez Organizatora.

Pkt.6.

Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu kursu bez roszczeń finansowych uczestników. W takiej sytuacji wpłacone kwoty są zwracane wszystkim uczestnikom kursu lub przenoszone na inny kurs w zależności od woli wpłacającego.

Pkt.7.

Kurs może zostać przełożony na inny termin w sytuacji gdy:

-          wystąpią nieprzewidziane okoliczności (np. choroba instruktora) niezależne od Organizatora,

-          w określonym terminie będzie niewystarczająca ilość dokonanych wpłat.

Pkt.8.

W sytuacjach nadzwyczajnych (np. zmiana wymagań dotyczących organizowanego kursu) skutkujących zwiększeniem kosztów organizacji kursu, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny kursu- nie później jednak niż na 5 tygodni przed datą rozpoczęcia kursu.

Pkt.9.

Uczestnik szkolenia jest zobowiązany brać udział we wszystkich przewidzianych programem zajęciach. Kursanci nieuczestniczący we wszystkich zajęciach nie otrzymają certyfikatu.

Pkt.10.

Uczestnik szkolenia jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie szkolenia.